H. Lundbeck A/S: Afgørelse om ikke VVM-pligt

14-10-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med gennemførelse af 5 forsøgsproduktioner på H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland.
Klagefrist: 11. november 2014 kl. 16.00

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt H. Lundbeck A/S i Lumsås afgørelse om, at gennemførelse af 5 anmeldte forsøgsproduktioner ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 764 af 23/6 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1 .

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse med bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klageberettigede fremgår af afgørelsen.

Eventuel klage sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01296 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .