Danepork A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

14-10-2014

Miljøstyrelsen har givet Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af tarmhus, vaskehal mm. Klagefrist: 11. november 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl  miljøgodkendelse til lovliggørelse af tarmhus, vaskehal til lastbiler, energianlæg og kølekondensator samt ændrede opbevaring og håndtering af affald.

- miljøgodkendelse Danepork A/S

Ingen VVM-pligt

Naturstyrelsen, Tværgående planlægning har den 4. juni 2013 truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af tarmhus, vaskehal til lastbiler, energianlæg og kølekondensator samt ændrede opbevaring og håndtering af affald.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Danepork A/S
- screeningsskema

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00852 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .