Nordgroup a/s: Afgørelse om ændring af vilkår for Nordgroup´s specialdeponi ved Klintholm

08-10-2014

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse vedrørende ændring af vilkår i fastsat program vedrørende grundvandskontrol for Nordgroup´s specialdeponi ved Klintholm.
Klagefrist: 5. november 2014 kl. 16.00.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgning fra Nordgoup a/s ændret vilkårene 3 og 7 i gældende grundvandskontrolprogram for Nordgroup`s depot på Klintholm.

Ændringerne af vilkårene vedrører indsendelse af redegørelse ved stigende indhold af forurenende stoffer i udtagne grundvandsprøver.

- afgørelse om ændring af vilkår for Nordgroup´s specialdeponi ved Klintholm

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00875 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 5.november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .