Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

27-11-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt til udvidelse af Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland, Tøndervej 3, 6520 Toftlund.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 25. december 2014.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at udvidelse på Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland, Tøndervej 3, 6520 Toftlund ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1184 af 6. november 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-anmeldelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede fremgår af afgørelsen.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01345 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 25. december 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .