Aalborg Portland A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

27-11-2014

Aalborg Portland skal have revurderet sine miljøgodkendelser til cementproduktion med alle tilhørende biaktiviteter på Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 2. januar 2015 kl.16.00.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst op til revurdering.

EU-Kommissionen har vedtaget konklusion om, hvad der er bedst tilgængelig teknik (BAT) i cement-, kalk og magnesiumoxidindustrien. Derfor skal virksomhedens miljøgodkendelser være i overensstemmelse med BAT-konklusionerne senest den 9. april 2017.

Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelserne er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 2. januar 2015 inden kl. 16.00. Det giver dig mulighed for at kommentere på udkastet inden for 4 uger fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr.nr. MST-1271-00297 og MST-1271-00308 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest 2. januar 2015 inden kl. 16.00.