Sevel Slagteri A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

21-11-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Sevel Slagteri, Søgårdvej 28, Vinderup ikke er VVM-pligtig i forbindelse med en fuld udnyttelse af virksomhedens produktionsapparat.
Klagefrist: 19. december 2014 kl. 16.00

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 764 af 23/6 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1 .

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Sevel Slagteri
- VVM-anmeldelse Sevel Slagteri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klageberettigede fremgår af de respektive afgørelser.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01258 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 19. december 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 19. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .