I/S Vestforbrænding: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

11-11-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for I/S Vestforbrænding, Ejbymosevej 219, Glostrup om ingen miljøgodkendelsespligt for ændring af ammoniakvandsanlægget, der renser røggasserne for nitrøse gasser. Klagefrist: 9. december 2014 kl. 16.00.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at I/S Vestforbrænding, Ejbymosevej 219, 2600 Glostrup ka n ændre ammoniakvandsanlægget med henblik på at spare ammoniakvand og nedsætte udledningen af nitrøse gasser.

Ændringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- afgørelse I/S Vestforbrænding

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Klageberettigede fremgår af afgørelsen.

Eventuel klage sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01350 på klagen.

Klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 9. december 2014 kl. 16.00.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29. 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. december 2014, inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .