Nordic Sugar Nykøbing: Påbud om nye emissionsgrænseværdier for kedlerne på Nordic Sugar Nykøbing

04-11-2014

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, 4800 Nykøbing F., påbud om skærpede grænseværdier for svovldioxid, kvælstofilter og støv til luften fra virksomhedens fire kedler, i sukkeroekampagnen.
Klagefrist er 2. december 2014 kl. 16.00.

Påbud om nye emissionsgrænseværdier til luft

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. påbud om at overholde skærpede grænseværdier for udsendelse af SO2, NOx og støv fra kedlerne på virksomheden. Påbuddet medfører bl.a. at det er nødvendigt at etablere et luftrensnings¬anlæg for NOx, og at emissionen af SO2 skal mere end halveres.
Påbuddet træder i kraft, når en gældende dispensation udløber, formentlig her i december 2014.

- læs påbud om nye emissionsgrænser for Nordic Sugar, Nykøbinf F.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: mst-1272-01505 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 2. december 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller som mail til: . Klagen skal være modtaget senest den 2. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .