I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP: Miljøgodkendelse

03-11-2014

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Glostrup Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup miljøgodkendelse til at ændre udtaget af aske fra røggasrensningen og slammet fra spildevandsrensningen. Klage skal være modtaget senest den 1. december 2014, inden kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Glostrup Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
miljøgodkendelse til at ændre udtaget af aske fra røggasrensningen og slammet fra spildevandsrensningen, således at restprodukterne fremover bortskaffes hver for sig til deponering

- læs miljøgodkendelse af I/S Vestforbrænding, Glostrup

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01247 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den [dato= 4 uger fra annonceringstidspunktet].

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, eller . Klagen skal være modtaget senest den 1. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.