Korsør Fyldplads: Påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 41 stk. 1

28-03-2014

Miljøstyrelsen har udarbejdet påbud til Korsør Fyldplads, Ørnumvej, 4240 Korsør.
Klagefrist: 1. maj 2014 kl. 16.00.

Påbud om monitering

Miljøstyrelsen har udarbejdet påbud til Korsør Fyldplads, Ørnumvej, 4220 Korsør om monitering på overfladevand med henblik på udarbejdelse af risikovurdering i forhold til Korsør Nor.

- afgørelse om påbud til Korsør Fyldplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00730 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 1. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .