CMC Biologics A/S: Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg - Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

25-03-2014

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for CMC Biologics A/S. Tillægget betyder, at virksomheden kan gå over til kommerciel produktion i eksisterende anlæg.
Klagefrist: 17. april 2014 kl. 16.00

Kommuneplantillæg

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for CMC Biologics A/S der er beliggende i Gladsaxe erhvervskvarter, og området er omfattet af Gladsaxe Kommunes lokalplan nr. 125. Tillægget betyder at virksomheden kan gå over til kommerciel produktion i eksisterende anlæg.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at det anmeldte projekt om overgang til kommerciel produktion kan gennemføres under hensyn til det omgivende miljø. Miljøstyrelsen har her lagt vægt på, at den øgede belastning der vil ske fra virksomheden ved overgang til kommerciel produktion er begrænset.

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til produktion af farmaceutiske produkter. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Miljøstyrelsen meddelte miljøgodkendelse til CMC Biologics A/S i januar 2014, men denne afgørelse er ikke gyldig, da kommuneplantillæg endnu ikke var udstedt.

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- Udstedelsesbrev CMC Biologics A/S
- Kommuneplantillæg CMC Biologics A/S
- Miljøgodkendelse CMC Biologics A/S
- Sammenfattende redegørelse CMC Biologics A/S

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.

Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29 eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 17. april 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
Tlf.: 72 54 40 00
e-post:
J.nr. MST-1274-00058