Nr. Vium Mejeri: Miljøgodkendelse

24-03-2014

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24,6920 Videbæk, miljøgodkendelse til udvidelse af renseanlæg
Klagefrist: 22. april kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nr. Vium Mejeri miljøgodkendelse til udvidelse af renseanlæg og forøget udledning af renset spildevand fra mejeridrift.

Udvidelsen er omfattet af Naturstyrelsens VVM for Mejericluster Vestjylland.

- miljøgodkendelse af Nr. Vium Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00874 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk