HKScan Denmark A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

18-03-2014

Miljøstyrelsen har givet HKScan Denmark A/S miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af emballagelager, kølerum og garagebygning.
Klagefrist: 15. april 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet HKScan Denmark A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup miljøgodkendelse til etablering af emballagelager, kølerum og garagebygning.

Virksomheden har i ansøgningen beskrevet den miljøpåvirkning, der kan dannes ved det ansøgte og de foranstaltninger, der vil blive taget i brug for at forebygge og begrænse denne. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har oplyst om anlæggets miljømæssige påvirkning og foretaget tilstrækkelig forebyggende foranstaltninger, så anlægget kan godkendes.

miljøgodkendelsen HKScan Denmark A/S

- bilag A ansøgning HKScan Denmark A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af emballagelager og kølerum på HKScanDenmark A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup.

- afgørelse om ingen VVM-pligt HKScan Denmark A/S

- screeningsskema HKScan Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01079 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .