AffaldsCenter Aarhus: Miljøgodkendelse af biomassefyret anlæg

18-03-2014

Miljøstyrelsen har givet AffaldsCenter Aarhus, Aarhus N miljøgodkendelse til etablering af et biomassefyret kraftvarmeværk.
Klagefrist: 15. april 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet AffaldsCenter Aarhus, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N miljøgodkendelse til etablering af et biomassefyret kraftvarmeværk med en indfyret effekt på 110 MW ved det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg samt tilhørende anlæg, herunder ny fælles 104 m høj skorsten.

Samlet set vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til BAT, og at virksomheden kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

- miljøgodkendelse Affaldscenter Aarhus

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00665 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .