Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: Etablering af NOx-rensning er ikke VVM-pligtig

17-03-2014

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at etablering af NOx-rensning på Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ikke er VVM-pligtig
Klagefrist:14. april 2014 kl. 16.00

Afgørelse

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at etablering af NOx rensning på Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sønderborg Kraftvarmeværk
Screeningsskema for Sønderborg Kraftvarmeværk  

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, på e-post til , hvor den skal være modtaget inden 14. april 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside  www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4256
e-post: