CP Kelco ApS: Miljøgodkendelse

17-03-2014

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco i Lille Skensved miljøgodkendelse til ændring af vilkår om gennemførelse af støjhandlingsplan og vilkår om lugtrundering.
Klagefrist: 14. april 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco, Ved Banen 16 i Lille Skensved miljøgodkendelse til ændring af vilkår om gennemførelse af tidsplan for støjhandlingsplan og vilkår for lugtrundering. Størstedel af den allerede godkendte tidsplan for støjreduktion gennemføres til den planlagte tid, men en dæmpning på 1-2 dB udestår og gennemføres først i 2016. Vilkår om lugtrundering ændres til, at virksomheden skal gennemføre lugtrundering 2 gange om måneden, og når der kan forventes at opstå lugtgener.

- miljøgodkendelse til  CP Kelco ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-0118 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .