Bornholm Havbrug A/S: Et-årigt pilotprojekt til produktion af ørred øst for Nexø er ikke VVM-pligtigt

12-03-2014

Miljøstyrelsen har meddelt Bornholms Havbrug A/S afgørelse om, at et-årigt pilotprojekt øst for Nexø til produktion af ørred ikke er VVM-pligtigt.
Klagefrist: 9. april 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at et-årigt pilotprojekt øst for Nexø til produktion af ørred for Bornholms Havbrug A/S ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 382 af 25. april 2012, § 3, stk. 1.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres i Rytterknægten og på www.mst.dk:

- Afgørelse om ikke VVM-pligt Bornholms Havbrug A/S
- Anmeldelse Bornholms Havbrug A/S

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af § 51, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljø.

De klageberettigede fremgår af samme lovs § 52.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. april 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 43 50
e-post:

J.nr. MST-1274-00076