I/S Vestforbrænding: Påbud efter jordforureningslovens § 40

10-03-2014

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, påbud efter jordforureningslovens § 40 om at undersøge en olieforurening, forårsaget af en defekt olieudskiller. Klagefrist: 7. april 2014 kl. 16.00.

Undersøgelsespåbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om at undersøge en olieforureningens art og omfang, med henblik på en risikovurdering og en vurdering af en total oprydning.

- læs påbuddet til I/S Vestforbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Glostrup Kommune
- Sundhedsstyrelsen
- Region Hovedstaden

En eventuel klage skal være skriftlig:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00847 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 7. april inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .