Ardagh Glass Holmegaard A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

07-03-2014

Miljøstyrelsen har givet Ardagh Glass Holmegaard A/S godkendelse uden VVM-pligt til at forlænge fristen med 3 måneder for bortskaffelse af spildevandsslam fra det gamle efterklaringsbassin. Klagefrist: 7. april 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Ardagh Glass Holmegaard A/S godkendelse til at forlænge fristen for bortskaffelse af spildevandsslam fra det gamle efterklaringsbassin. Fristen er rykket til den 1. september 2014.

miljøgodkendelse for Ardagh Glass Holmegaard A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse)

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt mailes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 7. april. 2014 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .