Arla Foods amba Høgelund Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

28-05-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Høgelund Mejeri kan foretage installering af RO UF anlæg i eksisterende bygning, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 25. juni 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Høgelund Mejeri kan foretage installering af RO UF anlæg i eksisterende bygning, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for Arla Foods amba Høgelund Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01219 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 25. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .