Dako Denmark A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

26-05-2014

Miljøstyrelsen har givet Dako Denmark A/S, Glostrup miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af pakkeri og køle/fryselager. Klagefrist: 23. juni 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup miljøgodkendelse til etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende bygning. Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse og indeholder ikke yderligere vilkår. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i den gældende miljøgodkendelse.

miljøgodkendelse Dako Denmark A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af pakkeri og køle/fryselager.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Dako Denmark A/S
- VVM-anmeldelse Dako Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01199 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .