Rønnovsdal Miljøanlæg AVV I/S: Påbud om oprensning af olieforurening

22-05-2014

Miljøstyrelsen har meddelt Rønnovsdal Miljøanlæg, AVV I/S, Rønnovsholmvej 154, Hjørring påbud om oprensning af olieforurening efter lækage fra rørledning under gulv i maskinbygning. Klagefrist: 19. juni 2014 inden kl. 16.00.

Påbud om oprensning af olieforurening

Miljøstyrelsen har på baggrund af de udførte forureningsundersøgelser og opgørelser af det mulige omfang af spild af dieselolie på over 4000 liter vurderet, at restforureningen har et væsentligt omfang, der udgør en trussel mod jord, grundvand og overfladevand i området. Miljøstyrelsen påbyder på det grundlag, at den konstaterede forurening skal fjernes og den oprindelige tilstand på ejendommen genoprettes.

påbud Rønnovsdal Miljøanlæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af Jordforureningsloven § 82 stk. 1 og 2.

Eventuel klage over oprensningspåbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01398 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .