BASF A/S, Kalundborg: Afgørelse om ikke VVM-pligt

21-05-2014

Miljøstyrelsen har meddelt BASF A/S, Kalundborg afgørelse om ikke VVM-pligt for oplag af flytbare tanke med fiskeolie på skærveplads med grus- og stenbelægning.
Klagefrist: 18. juni 2014 kl. 16.00

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at oplag af flytbare tanke med fiskeolie på skærveplads med grus- og stenbelægning hos BASF A/S, Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og screeningsnotat offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- afgørelse om ikke VVM-pligt BASF A/S
- screeningsnotat BASF A/S

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:

Miljøstyrelsen Virksomheder
Strandgade 29
1401 København K 

hvor den skal være modtaget inden den 18. juni 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.