Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og ingen VVM-pligt

20-05-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup, kan etablere en ny protamylassetank, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget, og uden udarbejdelse af VVM-redegørelse. Klagefrist: 17. juni 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. kan etablere en ny protamylassetank i forbindelse med virksomhedens øvrige tanke på Åhusevej, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt, Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.

Afgørelse om ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at etablering af ny protamylassetank på Karup Kartoffelmelfabrik A.b.m.a. ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a .
- VVM-Anmeldelse, Karup Kartoffelmelfabrik A.b.m.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på. www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens § 58 og 59.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr.: MST-1270-01191 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .