Tican Fresh Meat A/S: Miljøgodkendelse, revurdering og afgørelse om ingen VVM-pligt

15-05-2014

Miljøstyrelsen har givet Tican Fresh Meat A/S, Thisted miljøgodkendelse uden VVM-pligt til udvidelser af virksomheden. Samtidig er der sket en revurdering af virksomhedens hidtidige miljøgodkendelser. Klagefrist: 12. juni 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse og revurdering

Miljøstyrelsen har givet Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted miljøgodkendelse til bygningsmæssige udvidelser, samt mulighed for udvidet driftstid i enkelte afdelinger, mulighed for weekendslagtning og fjernelse af loft for ugentlige og årlige slagtninger med fastholdelse af maksimalt antal daglige slagtninger.

Udvidelserne indebærer bl.a. at en del af det gamle køleanlæg skiftes ud med nyere og sikrere dele, at der sker forbedringer i forhold til virksomhedens håndtering og opbevaring af affald, at der bygges en ny stald, samt at virksomhedens område udvides og omkranses af en støjvæg.

Det vurderes, at ovenstående udvidelser kan overholde gældende støjgrænser, at støjen fra virksomheden vil blive reduceret med udvidelsen, at niveauet af lugtimmissionerne i nærområdet vil blive oplevet som forbedret, og at udvidelserne vil ske under hensyntagen til bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT referencedokumentet for slagterier.

Revurdering

Miljøstyrelsen har samtidig revurderet miljøgodkendelserne for Tican Fresh Meat A/S.

Ved revurderingen er de hidtidigt gældende miljøgodkendelser gennemgået, og vilkår er blevet opdateret, så de er tidssvarende, ligesom der er stillet nye vilkår i forbindelse med revurderingen.

afgørelsen om miljøgodkendelse og revurdering Tican Fresh Meat A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for bygningsmæssige udvidelser, samt mulighed for udvidet driftstid i enkelte afdelinger, mulighed for weekendslagtning og fjernelse af loft for ugentlige og årlige slagtninger med fastholdelse af maksimalt antal daglige slagtninger.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Tican Fresh Meat A/S
- VVM-screeningsnotat Tican Fresh Meat A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse/revurdering eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00240 (miljøgodkendelse/revurdering) eller MST-1270-00870 (VVM-screening) på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 12. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .