Rønnovsdal Miljøanlæg AVV I/S: Klassificering af anlæg og påbud om ændring af positivliste

14-05-2014

Miljøstyrelsen har klassificeret Rønnovsdal Miljøanlæg, AVV I/S, Hjørring som ikke-kystnært deponeringsanlæg og har efter anmodning accepteret ændring af positivlisten .
Klagefrist: 11. juni 2014 kl. 16.00

Klassificering og påbud

Miljøstyrelsen har klassificeret deponeringsanlægget på Rønnovsdal Miljøanlæg, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring som et ikke-kystnært deponeringsanlæg og den aktive deponeringsenhed for en ikke-kystnær enhed for inert affald, IA0

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt Rønnovsdal Miljøanlæg, AVV I/S påbud om ændring af positivliste for anlæggets deponeringsenhed for inert affald.

Klassificeringen som et ikke-kystnært deponeringsanlæg begrundes med at lokaliseringen af anlægget er 16 km fra kysten, dvs. mere end de 15 km, der er et af kriterierne for at et anlæg kan klassificeres som kystnært.

- afgørelse for Rønnovsdal Miljøanlæg om klassificering og påbud om positivliste

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00124 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .