I/S Fælles Forbrænding: Miljøgodkendelse

14-05-2014

Miljøstyrelsen har givet I/S Fælles Forbrænding miljøgodkendelse til at forbrænde 100% biomasseaffald om sommeren på forbrændingsanlægget Hvedemarken 13, Hobro. Klagefrist: 11. juni 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S Fælles Forbrænding miljøgodkendelse til at forbrænde 100% biomasseaffald under lavlast om sommeren ved en EBK-temperatur på 750 0C.

Formålet med lavlast er at bortkøle mindst mulig varme i sommerperioden, hvor forbruget af fjernvarme er lavt.

Anlægget kan køre med lavlast ved 100% biomasseaffald. EBK-temperaturen er under lavlasten lavere end de 850 0C, som er til stede under forbrænding af almindeligt affald som dagrenovation og erhvervsaffald.

miljøgodkendelse af I/S Fælles Forbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01184 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .