Hjarnø Havbrug A/S: Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse

08-05-2014

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for et havbrug inkl. kompensationsanlæg i farvandet syd for Endelave. Miljøstyrelsen givet Hjarnø Havbrug miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til opdræt af regnbueørreder. Klagefrist: 5. juni inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for et havbrug i farvandet syd for Endelave. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet Hjarnø Havbrug miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til opdræt af 2105 tons regnbueørreder årligt. Til havbruget er der knyttet 3 anlæg til opdræt af muslinger, samt et tanganlæg, som skal kompensere for udledte næringssalte fra havbruget i vandområdet. Disse anlæg er godkendt af anden myndighed.

Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse har været i offentlig høring, og de indkomne høringsforslag indgår i afgørelsen. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de miljømæssige gener, som anlægget giver, ikke er af en sådan størrelse og karakter, at det taler imod, at havbruget etableres.

Det indgår i denne vurdering, at havbrugsanlægget etableres i åbent farvand, og at kompensationsanlæggene sikrer fuld kompensation for det udledte kvælstof fra havbruget i vandområdet. Kompensationsanlæggene er godkendt af anden myndighed.

Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering, der viser, at det kan udelukkes, at anlægget kan have en skadelig påvirkning på det nærliggende Natura 2000 området nr. 56 syd for Endelave. Af VVM-redegørelsen fremgår det også, at havbruget ikke vil få negativ følger for arter anført på bilag 4 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen).

- Miljøgodkendelse Hjarnø Havbrug *
- VVM-tilladelse Hjarnø Havbrug *
- Høringsnotat med bilag Hjarnø Havbrug

* Dokumentet er 8. maj 2014 kl. 13.50 fejlkorrigeret for ikrafttrædelsesdato i forhold til det først udsendte. Rettelsen har ikke betydning for det faglige indhold eller klagefrist.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres i Horsens Posten den 7. maj 2014 og på www.mst.dk d. 8. maj 2014.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, , hvor den skal være modtaget inden den 5. juni 2014 kl. 16.00.

VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af Havmiljøloven. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 5. juni 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 00 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. på klagen.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .