Amager Ressourcecenter: Miljøgodkendelse uden VVM-pligt samt afslag på ansøgning om miljøgdkendelse

05-05-2014

Miljøstyrelsen har givet Amager Ressourcecenter, København S miljøgodkendelse uden VVM-pligt til at undtage perioder med brug af ventiler samt afslag på ansøgning om overskridelse af støjkrav i natperioden. Klagefrist: 2. juni 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Amager Ressourcecenter miljøgodkendelse til at undtage perioder, hvor der er behov for at anvende ventiler i forbindelse med opstart og nedlukning af ovnene samt ved uheld og havari. I miljøgodkendelsen er fastsat vilkår om at planlagte opstarter og nedlukninger ikke må foregå i natteperioden samt på søn- og helligdage.

Miljøstyrelsen har givet afslag på en ansøgning om, at støjvilkår kan overskrides i natteperioden ved Margretheholm under normal drift.

miljøgodkendelse Amager Ressourcecenter
- afslag på ansøgning om miljøgodkendelse

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for at undtage perioder med brug af ventiler for overholdelse af støjkrav.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Amager Ressourcecenter
- VVM-screeningsnotat Amager Ressourcecenter Amager Ressourcenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01154 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 2. juni, 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .