DONG Energy Skærbækværket: Etablering og drift af biomassefyrede kedler - kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

19-05-2014

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for etablering og drift af biomassefyrede kedler på Skærbækværket, samt transit af brændsler til andre DONG-ejede værker.
Klagefrist: 16. juni 2014 kl. 16.00

Kommuneplantillæg

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for etablering og drift af biomassefyrede kedler på Skærbækværket, samt transit af brændsler til andre DONG-ejede værker. Tillægget betyder, at Skærbækværket kan udvikle sig indenfor rammerne af VVM-redegørelsen på nærmere vilkår, som fastsættes i de miljøgodkendelser/tilladelser, der skal gives.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at DONG Energy på Skærbækværket vil kunne etablere og drifte biomassefyrede kedler indenfor rammerne af VVM-redegørelsen under hensyn til det omgivende miljø.

Miljøstyrelsen har her lagt vægt på, at den øgede belastning der vil ske fra Skærbækværket under etableringen og ved drift af biomassefyrede kedler vil være begrænset.

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af biomassefyrede kedler med tilhørende anlæg. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- Udstedelsesbrev Skærbækværket
- Kommuneplantillæg Skærbækværket
- Ikke-teknisk resumé Skærbækværket
- VVM-redegørelse Skærbækværket
- Miljøgodkendelse Skærbækværket
- Sammenfattende redegørelse Skærbækværket

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.

Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:

Miljøstyrelsen Virksomheder
C.F. Tietgensboulevard 40
5220 Odense SØ 

hvor den skal være modtaget inden 16. juni 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget og og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.