Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO): Afgørelse

27-06-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke at meddele påbud til Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), Landemærket 10, København K om oprensning/monitering af restforurening ved Knabstrup. Klagefrist: 29. juli 2014 kl. 16.00.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke at meddele påbud til Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO).

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke at påbyde oprensning/monitering af restforureningen samt retablering af området jf. jordforureningslovens § 41, stk. 1, jf. § 39, stk. 2. Restforureningen stammer fra olieudslippet fra FDO’s pipeline den 16. juli 2012 ved Knabstrup.

afgørelse FDO

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1279-00168 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 29. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .