Stenlille Gaslager: Tillægsmiljøgodkendelse

26-06-2014

Miljøstyrelsen har givet Stenlille Gaslager, Nyrup, miljøgodkendelse til trykforøgelse i rørsystem på udtrækstog 41 og 42, så større gasmængder kan sendes til forbrugerne. Klagefrist: 24. juli 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Stenlille Gaslager, Merløse 1c, 4296 Nyrup, miljøgodkendelse til ændring af rørsystem ved udtrækstog 41 og 42, så rørsystemet kan klare større tryk. Derved kan der sendes større gasmængder til forbrugerne.

Miljøstyrelsen stiller krav at virksomheden skal fremsendes en støjberegning, når projektet er etableret. Der er forventning om, at virksomhedens støjbidrag ikke forøget.

- miljøgodkendelse af Stenlille Gaslager

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01053 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den torsdag den 24. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .