Slagteriet Brørup A/S: Miljøgodkendelse

19-06-2014

Miljøstyrelsen har givet Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup tilladelse produktionsudvidelse fra 30.000 til 36.000 svin pr. uge. Dette vil ske ved, at udvide produktion til også at omfatte lørdagen. Klagefrist: 17. juli 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup tilladelse produktionsudvidelse fra 30.000 til 36.000 svin pr. uge..

miljøgodkendelse af Slagteriet Brørup A/S

Ingen VVM – pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelsen af produktionen samt lørdagsdriften.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Slagteriet Brørup A/S

- VVM-screeningsnotat Slagteriet Brørup A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01076 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .