Tilladelse til salg af genmodificeret gærfløde

29-07-2014

Tilladelse til salg af genmodificeret gærfløde

Miljøstyrelsen har med afgørelse af 28. juli 2014 givet virksomheden Novozymes A/S, Kroghøjsvej 36, 2880 Bagsværd, tilladelse til salg af gærfløde Novozym 22218 til indesluttet anvendelse.

I Novozym 22218, er gærcellen S. cerevisiae (bagegær) modi­fi­ceret til omdannelse af C5 sukre til ethanol.

S. cerevesiae medvirker ikke til miljøprocesser såsom pH-regulering eller kvæl­stof­fiksering.

Der er ingen kendte habitater for den endelige organisme, og en genetisk modificerede organisme ventes ikke at påvirke det fysiske miljø.

Produktion og transport sker i henhold til reglerne om indesluttet anvendelse, jf. §§ 12-16 i bekendtgørelse nr. 226 af 19. marts 2009 om trans­port og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer god­kendt til markedsføring i et andet land inden for EU.

Forud for salg af produktet vil hver enkel kunde blive bedt om dokumentation for, at de er godkendt af deres nationale myndigheder til indesluttet anvendelse af GMO klasse 1.

Novozymes vil oprette og vedligeholde liste over kunderne.

Emballagen forsynes med følgende mærkning ”Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer”, Saccharomyces cerevisiae.

Transporten til køber foretages i tankvogn eller IBC-container godkendt til UN3245, evt. under særlige forholdsregler såsom kølecontainer.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage til nævnet skal indgives skriftligt til Miljøstyrelsen ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Afgørelsen bekendtgøres ved elektronisk annoncering den 29. juli 2014. Klagefristen på fire uger udløber dermed den 26. august 2014, kl. 16.00. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Novozymes A/S kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen.

Se afgørelsen .