Danish Crown A/S, Rønne: Miljøgodkendelse

17-07-2014

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Rønne, Haslevej 19, 3700 Rønne miljøgodkendelse til lempede støjkrav.
Klage skal være modtaget senest den 14. august 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown Rønne, Haslevej 19, 3700 Rønne miljøgodkendelse til lempede støjkrav.

Denne miljøgodkendelse er givet på baggrund af støjhandlingsplan fra virksomheden. Støjbidraget fra virksomheden overskrider for øjeblikket de vilkår, der givet i den nugældende miljøgodkendelse Selvom der meddeles en lempelse af støjvilkårene, vil gennemførelsen af støjhandlingsplanen indebære en reduktion af støjbidraget til virksomhedens omgivelser, især støj i aften- og nattetimer. Der er således ikke tale om, at støjen fra virksomheden stiger i forhold til nuværende forhold. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ikke er proportionalt ud fra de nuværende muligheder at kræve støjbidraget fra virksomheden nedbragt til de nugældende støjgrænser. 

-           læs miljøgodkendelse
-           læs Bilag A 1 - Ansøgning  
-           læs Bilag A 2 - Teknisk økonomisk redegørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00444på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .