Stigsnæs Olieterminal (SOT) - Afgørelse om ingen VVM-pligt

16-07-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at SOT på Stigsnæs, kan øge antallet af skibsanløb, uden særlig VVM-tilladelse.
Klage skal være modtaget senest den 13. august 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at det årlige antal skibsanløb til Stigsnæs Olieterminal fra 155 til 365 ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

-           Afgørelse
-           Anmeldelse med udfyldt screeningsskema

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1274-00079 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. august 2014 inden kl. 16.00.