Odense Kraftvarmeværk A/S – Forbrænding af farligt affald: Indkaldelse af idéer og forslag

16-07-2014

Odense Kraftvarmeværk A/S har anmeldt et projekt om forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk, Havnegade 120, 5000 Odense C.
Høringsfrist 10. september 2014.

Ideoplæg og afgørelse om VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der gennemføres en VVM-proces, herunder en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).
Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

læs  idéoplæg
læs anmeldelse af projektet
læs afgørelse om VVM-pligt

Nyttiggørelse af shredderaffald

Miljøstyrelsen har længe arbejdet på, at shredderaffald skal kunne anvendes til noget mere nyttigt, end at blive deponeret på lossepladser. Indsatsen har både drejet sig om at få nyttiggjort det shredderaffald, der allerede er deponeret, og fremadrettet at opnå en ressourcemæssig bedre håndtering af det shredderaffald, der opstår under genanvendelsen af fx skrotbiler og indhold fra jerncontaineren på genbrugspladsen. Det kan fx ske ved energiudnyttelse af de brændbare dele af affaldet.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens indsats overfor affald generelt og shredderaffald i særdeleshed ved at følge nedenstående links:
Ny ressourcestrategi: Danmark uden affald

Miljøprojekt nr. 1467, 2013

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 10. september 2014. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4000
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00083