pK Chemicals A/S i Køge: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

10-07-2014

Miljøstyrelsen har givet pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, Køge miljøgodkendelse uden VVM-pligt til produktion af nyt produkt. Klagefrist: 7. august 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, 4600 Køge miljøgodkendelse uden VVM-pligt til produktion af nyt produkt DSM-L, der baseres på allerede godkendt produktion af DSM-A. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer – kun udstyrsmæssige ændringer og opgraderinger af det bestående produktionsanlæg inde i produktionsbygningen.

miljøgodkendelse pK Chemicals A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for den nye produktion.

- afgørelse om ingen VVM-pligt pk Chemicals
- VVM-screeningsnotat pk Chemicals

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1270-00989 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 7. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .