DONG Energy Skærbækværket: Påbud om ændrede emissionsgrænser mv

03-07-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Skærbækværket beliggende Klippehagevej 22, 7000, Fredericia om nye emissionsgrænser og egenkontrol. Klagefrist: 1. august 2014 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Skærbækværket beliggende Klippehagevej 22, 7000 Fredericia om nye emissions grænser og egenkontrol med virkning fra den 1. januar 2016. Påbuddet er en følge af nye krav i bekendtgørelse om begrænsning af visse emissioner fra store fyringsanlæg, nr. 1453, 20. december 2012..

- påbud Dong Energy Skærbækværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01480 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 1. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk ..