Vattenfall A/S Fynsværket Afgørelse om påbud med ændrede emissionsgrænser m.v.

06-01-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om ændrede emissionsgrænseværdier for Vattenfall A/S, Fynsværket, Havnegade 120, 5100 Odense C.
Klage skal være modtaget senest den 3. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om ændrede grænseværdier for luftforurening fra Fynsværket, Havnegade 120, 5100 Odense C med virkning fra den 1. januar 2016. Påbuddet er en følge af nye krav i bekendtgørelse om begrænsning af visse emissioner fra store fyringsanlæg, nr. 1453, 20. december 2012.

- afgørelse om påbud for Fynsværket

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00262 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. februar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .