DONG Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket - Påbud om ændrede emissionsgrænseværdier m.v.

06-01-2014

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy Thermal Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630, Jægerspris påbud om nye grænseværdier for luftforurening med virkning fra den 1. januar 2016. Påbuddet er en følge af nye krav i bekendtgørelse om begrænsning af visse emissioner fra store fyringsanlæg, nr. 1453, 20. december 2012.

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy Thermal Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630, Jægerspris påbud om nye grænseværdier for luftforurening med virkning fra den 1. januar 2016. Påbuddet er en følge af nye krav i bekendtgørelse om begrænsning af visse emissioner fra store fyringsanlæg, nr. 1453, 20. december 2012.

- påbud om ændrede emissionsgrænseværdier m.v.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00261 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 31. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .