Musholm A/S: Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse

27-01-2014

Miljøstyrelsen har givet Musholm A/S, Reersø Havn, 4281 Gørlev forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse af forsøgshavbrug. Klage skal være modtaget senest den 24. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Musholm A/S, Reersø Havn, 4281 Gørlev miljøgodkendelse i form af vilkårsændring, til fortsat drift af forsøgshavbrug med et år.

Musholm A/S forventer at teste netbure uden udsætning af fisk i den kommende forsøgsperiode. Miljøgodkendelsen udløber 1. maj 2015.

Læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01077 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 24. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .