I/S Vestforbrænding: Miljøgodkendelse

21-01-2014

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, miljøgodkendelse til at forbrænde træ. Klage skal være modtaget senest den 28. februar 2014, inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, miljøgodkendelse til at indfyre biomasse og biomasseaffald bestående af rent træ ved temperaturer mellem 600 og 850 oC i forbindelse med opstart og nedlukning af forbrændingsovnene.

Læs miljøgodkendelse af I/S Vestforbrænding

Bilag til miljøgodkendelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01005 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 28. februar 2014, inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .