Duferco Danish Steel A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

24-01-2014

Miljøstyrelsen har givet Duferco Danish Steel A/S, Havnevej 47, 3300 Frederiksværk miljøgodkendelse uden VVM-pligt til flammeskæring. Klage skal være modtaget senest den 21. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Duferco Danish Steel A/S, Havnevej 47, 3300 Frederiksværk miljøgodkendelse til at flammeskære knipler på kajen.

Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteten med flammeskæring af knipler på havnen ved NLMK DanSteel A/S’s glødeskalsdepot kan ske indenfor rammerne af Duferco Danish Steel A/S’s miljøgodkendelse fra 2. marts 2004. Dermed vurderer Miljøstyrelsen videre, at aktiviteten vil kunne udføres uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkninger på miljøet, når driften sker på de vilkår, der er givet i miljøgodkendelsen.

Læs miljøgodkendelsen

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af flammeskæring af knipler på kaj-areal ved Duferco Danish Steel A/S, Havnevej 47, 3300 Frederiksværk. Miljøstyrelsen vurderer d. 5/12-2013 på baggrund af oplysningerne i sagen, at den ansøgte aktivitet med flammeskæring af knipler, ikke kan være ”til skade for miljøet”, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14 og dermed, at den kan gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM.

Offentliggørelse Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00977 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 21. februar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .