Vattenfall Odense Kraftvarmeværk: Ansøgning om miljøgodkendelse

22-01-2014

Vattenfall Odense Kraftvarmeværk A/S, Havnegade 120, 5000 Odense C har søgt om miljøgodkendelse til ændring af positivliste for modtagelse af affald.
Høringsfrist: 14. februar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

Vattenfall Odense Kraftvarmeværk A/S, Havnegade 120, 5000 Odense C har søgt om miljøgodkendelse til at få optaget bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende mindre end 50 mg PCB pr. kg tørstof på deres positivliste. Listen angiver, hvilket affald der må modtages og forbrændes på affaldsforbrændingsanlægget.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget. Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01136 på henvendelsen. Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 14. februar 2014 inden kl. 16.00.