Inter Terminals SGOT: Påbud

28-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT, Holtengårdsvej 25 4230 Skælskør påbud for spildevandsområdet. Klage skal være modtaget senest den 28. marts 2014 inden kl. 16.00.

Påbud

SGOT påbydes etablering af forebyggende og afhjælpende foranstaltninger for spildevandsområdet, således at det kan dokumenteres, at kapaciteten af virksomhedens spildevandsanlæg hænger sammen med belastningen – herunder den hydrauliske belastning. Olieudskilleranlæggene og rørsystemet skal kunne klare en vandmængde svarende til en 10 års regn-hændelse. Samtidig skal anlægget være indrettet, så det kan tilbageholde 300 m3 olie

Læs påbud

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00979 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .