Inter Terminals ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

28-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals ApS, Aabenraa, miljøgodkendelse uden VVM-pligt til udvidelse af varmecentral.
Klagefrist: 28. marts 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør miljøgodkendelse til udvidelse af varmecentral med gasoliekedel på 1 MW på Inter Terminals EOT (Ensted Olieterminal), Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa

Virksomheden har i ansøgningen beskrevet den forurening, der kan dannes ved det ansøgte og de foranstaltninger, der vil blive taget i brug for at forebygge og begrænse denne. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har oplyst om anlæggets miljømæssige påvirkning og foretaget tilstrækkelig forebyggende foranstaltninger, så anlægget kan godkendes.

- miljøgodkendelse for Inter Terminals

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 1654 af 27/12 2013 § 2, stk. 2, pkt. 1.

- afgørelse om ingen VVM-pligt for Inter Terminals
- VVM-screeningsnotat for Inter Terminals

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00955 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.