Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket: Afgørelse om tilladelse til opførelse af ny silo

28-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Dong Energy Power A/S Asnæsværket, Kalundborg tilladelse til opførelse af ny silo til forgasningsanlægget. Klagefrist: 28. marts 2014 kl. 16.00.

Afgørelse

Asnæsværket har ansøgt om miljøgodkendelse til opførelse af en ny silo til opbevaring af biomasse til forgasning i det eksisterende Pyroneer forgasningsanlæg. Miljøstyrelsen vurderer, siloen kan rummes indenfor gældende rammer og at den ikke anledning til merforurening.

- afgørelse for Asnæsværket

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for opførelse af en ny silo.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01151 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .