Avedøreværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

27-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Avedøreværket, Hvidovre, miljøgodkendelse uden VVM-pligt til at etablere anlæg til modtagelse mm af alternative typer af biomasse. Klagefrist: 27. marts 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Avedøreværket miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af alternative typer af biomasse. Værket anvender i forvejen træpiller som brændsel, men ønsker også mulighed for at kunne indfyre andre typer af biomasse, p.t. påtænkes anvendt piller af solsikkeskaller. Der vil blive anvendt det samme transportsystem, som i dag anvendes til at føre træpiller til kedlerne på de to blokke.

- miljøgodkendelse for Avedøreværket

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af anlægget for modtagelse, mellemlagring og tilsætning af alternative typer af biomasse.

- afgørelse om ingen VVM-pligt for Avedøreværket
- VVM-screeningsnotat for Avedøreværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59, hvem der er klageberettiget. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1270-01116 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 27. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .