Special Waste System: Ændring i tidligere anmeldt projekt kræver ikke VVM

26-02-2014

Miljøstyrelsen har meddelt SWS afgørelse om, at ændringen af tidligere anmeldt projekt om afbrænding af PCB-holdigt affald ikke vil udløse VVM. Klagefrist: 26. marts 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at ændringen af et tidligere anmeldt projekt om afbrænding af PCB-holdigt affald ikke vil udløse VVM. Det oprindelige projekt traf Miljøstyrelsen afgørelse om ikke udløser VVM den 14. november 2013.

Det oprindelige projekt indebar, at der på Special Waste System (SWS), der et miljøgodkendt anlæg til forbrænding af farligt affald, fremover også kan brændes bygningsaffald med indhold af PCB. Den anmeldte ændring betyder, at den årlige mængde til behandling på SWS hæves til 500 tons med et max. oplag på lageret på 45 tons. Det vil give ca. 50 transporter pr. år svarende til et gennemsnit på 4 biler pr. måned.

Baggrunden for afgørelsen er, at ændringen er ubetydelig i forhold til miljøpåvirkninger derfra. Endvidere vil projektet fortsat være i overensstemmelse med det kommuneplantillæg med tilhørende VVM, der blev gennemført i 2011. Kommuneplantillægget er fastholdt i Guldborgsund Kommunes forslag til kommuneplan 2013-2017 som retningslinje 5 i afsnit 4.1.7 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, VVM-pligtige anlæg og risikovirksomheder.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- Afgørelse for SWS
- Anmeldelse for SWS

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, eller som e-post til
, hvor den skal være modtaget inden den 26. marts 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 43 57
e-post: